Lokalpolitik

Nye Borgerliges overordnede lokalpolitik for hele Silkeborg Kommune

Mere menneske, mindre system

Nye Borgerlige i Silkeborg vil, at borgerne i Silkeborg Kommune får ansvar og frihed til at udleve egne visioner for det bedste liv. Nu og i fremtiden.

Nye Borgerlige i Silkeborg vil tage ansvar for, at vi i fællesskab behandler vore sårbare og udsatte medborgere med værdighed og respekt.

Nye Borgerlige i Silkeborg vil arbejde for at:
 • Styrke og understøtte vores velfærd og tryghed gennem decentralisering af ressourcer og ansvar, og genetablere lokale kommunale forvaltningscentre i Them, Gjern og Kjellerup
 • Styrke tillid, nærhed og det personlige ansvar i forvaltningen.
 • Sikre den bedste offentlig transport i hele kommunen, til gavn for både borgere, erhvervs-, kultur- og foreningslivet.
 • Sikre den bedste infrastruktur i hele kommunen, både digitalt og fysisk.

Mere byplanlægning, mindre byudvikling

Silkeborg by har vokset sig større såvel geografisk, som i indbyggertal.

Vi skal have fokus på, at udviklingen ikke sker på bekostning af resten af kommunen.

Nye Borgerlige vil arbejde for at:
 • Rette fokus mod skånsom renovering og bevarelse, fremfor hårdhændet nedrivning og fantasiløst nybyggeri.
 • Arbejde for en byudvikling, hvor det nye indpasses med respekt for det, som tidligere tiders dygtige arkitekter som Anton Rosen, Edvard Jensen, K.P. Kristjansen og Max Pape har skabt. Så vi kan sikre byens og kommunens egenart – vores kulturhistorie.
 • Nej tak til flere højhuse i Silkeborg midtby.
 • Arbejde for at bevare et levende handelsliv i både Them, Gjern, Kjellerup og Silkeborg midtby.
 • Mennesker kommer før mursten. Skal vi fortsat tiltrække nye borgere, skal helheden følge med.

Mere initiativ, mindre bureaukrati!

Nye Borgerlige i Silkeborg Kommune ønsker, at Silkeborg Kommune bliver et erhvervs-, uddannelses- og iværksættercentrum, som danner grundlag for øget økonomisk vækst og fremgang.

I Silkeborg Kommune er der mulighed for at tage mange forskellige faglige uddannelser. De muligheder skal forstærkes.

Nye Borgerlige vil arbejde for at:
 • Tiltrække og bevare arbejdspladser i hele kommunen, Både til faglærte og ufaglærte
 • Eliminere kunstige tilskuds- og aktiveringsjobs.
 • Fremme hurtig afklaring af ressourceforløb, med fokus på mennesket.
 • Pengene følger mennesket, lige fra tiden i skolen til tiden på plejehjemmet.
 • At samspillet mellem erhvervslivet, den kommunale forvaltning og alle uddannelsesudbyderne i Silkeborg Kommune optimeres.

Mere faglighed, mindre opdragelse

Forudsætningen for et velfungerende undervisnings- og pasningsmiljø er gensidig respekt, afstemning af forventning, tryghed i nærmiljøet og fagligt højt kvalificerede undervisere/pædagoger.

Vi skal ikke spilde elevernes tid, men skal også forvente, at eleverne tager medansvar for egen læring.

Nye Borgerlige vil arbejde for at:
 • Pengene følger barnet/eleven.
 • Private og offentlige skole/pasningstilbud stilles økonomisk lige
 • Styrke de kommunale folkeskoler/daginstitutioner, så vi kan tilbyde en høj standard, både fagligt, pædagogisk og socialt.
 • Mobning skal bekæmpes, så ingen elev/lærer behøver at frygte næste dag i skolen
 • Folkeskole styrker samarbejdet med erhvervslivet gennem praktikophold for både elever og lærere hos virksomheder, og ved brug af gæstelærere fra erhvervslivet
 • Alle elever, som forlader Folkeskolen har en realistisk plan for egen fremtid.

Mere elevplads, mindre skolepraktik

Nye Borgerlige i Silkeborg Kommune ønsker en langsigtet plan, som udbygger samarbejdet mellem folkeskolen, lokale uddannelsesudbydere og erhvervslivet med mere fokus på de faglige uddannelser.

Nye Borgerlige vil arbejde for at:
 • Silkeborg kommune indleder et tæt samarbejde med College360 og Silkeborg Gymnasium om undervisning af elever fra 7. klassetrin, så eleverne er klædt bedre på, inden valg af fremtidig uddannelse. Herunder at tilbyde et erhvervsrettet uddannelsesforløb til eleverne, allerede fra 7. klasse.
 • Virksomhederne i Silkeborg kommune tilskyndes til at oprette elevpladser, også til elever med særlige udfordringer.
 • Silkeborg Kommune understøtter, også økonomisk, oprettelsen af elevpladser i det lokale erhvervsliv

Mere værdighed, mindre kontrol

Nye Borgerlige i Silkeborg vil arbejde for at ældre i Silkeborg Kommune får muligheden for en værdig alderdom.

Nye Borgerlige vil arbejde for at:
 • At tilføre flere ”varme hænder” til plejen og mindre kold administration.
 • Indføre frit plejevalg, hvor pengene følger den ældre.
 • At sætte de ansatte i ældreplejen fri af unødig kontrol, under ansvar. Respekten og tilliden skal tilbage i fokus.